New Music Video!

Monday, February 26, 2018

Pinyin and Chords - Jay Chou - Love Confession Gàobái qìqiú 告白气球

Intro:
C, D, G, G
C, D, Em, Em

C, D, Em, C, Am, Am, G, D

E|---3--2---------|---------------------------------------|
B|---------3--0---|-----3------3-----0--------------------|
G|-0--------------|--0------2--------0--------------------|
D|----------------|---------0-----------------------------|
A|----------------|--3------------------------------------|
E|----------------|------------------3--------------------|

E|---3--2---------|---------------------------------------|
B|---------3---0--|-----3------0--1--0--------------------|
G|-0--------------|--0------2--------0--------------------|
D|----------------|---------0-----------------------------|
A|----------------|--3------------------------------------|
E|----------------|------------------3--------------------|

E|----------------|--------------|-------------------------|
B|----------------|---------0----|-------------------------|
G|-0-2--0-----0---|--0---2-----0-|--------0----------------|
D|---------4------|---------0----|--2--4-----0-------------|
A|----------------|--3-----------|-------------------------|
E|----------------|--------------|--0----------------------|

E|----------------|----------------------------------------|
B|----------------|-----0----------------------------------|
G|----------------|--0------2------------------------------|
D|--0-------------|---------0------------------------------|
A|-----3--2--0----|----------------------------------------|
E|--------------3-|--3-------------------------------------|

Strum Pattern
D   D   D   D U   
1 + 2 + 3 + 4 + 

G
Sāinà hépàn zuǒ'àn de kāfēi
Bm
wǒ shǒu yībēi pǐncháng nǐ dì měi
|Am     D |           G
liú xià chún yìn de zuǐ

G
huā diàn méiguī míngzì xiě cuò shuí
Bm
gàobái qìqiú fēngchuī dào duì jiē
Am        D            G
wéixiào zài tiānshàng fēi

        C                             Em            D
nǐ shuō nǐ yǒudiǎn nán zhuīxiǎng ràng wǒ zhī nán ér tuì
    Bm                          Em
lǐwù bù xū tiāo zuì guì zhǐyào xiāng xiè de luòyè
         A                     Am
yíngzào làngmàn de yuēhuì bù hàipà gǎo zá yīqiè
 |      C         G        |    D
yǒngyǒu nǐ jiù yǒngyǒu quán shìjiè

       G      D        Em      Am
qīn'ài de ài shàng nǐ cóng nèitiān qǐ
G       D      G       G
tiánmì de hěn qīngyì
       G       D      Em     A
qīn'ài de bié rènxìng nǐ de yǎnjīng
 C       D     G         G
zài shuō wǒ yuànyì

G, D,  Em, Bm, C, D, G, G  (X2)

E|---------------------------------------------------------|
B|--0-----3---------------------0--------------------------|
G|-----0-----0-----2------0--------------------------0-----|
D|-----------------0---------2------2----4--------------4--|
A|---------------------------------------2-----------------|
E|--3--------------2------0--------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|----------------------0----------------------------------|
G|--------------0---2---0----------------------------------|
D|--2-----4------------------------------------------------|
A|-----3-----3---------------------------------------------|
E|----------------------3----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|--0-----3---------------------0--------------------------|
G|-----0-----0-----2------0--------------------------0-----|
D|-----------------0---------2------2----4--------------4--|
A|---------------------------------------2-----------------|
E|--3--------------2------0--------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|--------------0---2---0----------------------------------|
D|--2-----4------------------------------------------------|
A|-----3-----3---------------------------------------------|
E|----------------------3----------------------------------|   

G
Sāinà hépàn zuǒ'àn de kāfēi
Bm-
wǒ shǒu yībēi pǐncháng nǐ dì měi
Am       D           G
liú xià chún yìn de zuǐ

G
huā diàn méiguī míngzì xiě cuò shuí
Bm
gàobái qìqiú fēngchuī dào duì jiē
Am       D            G
wéixiào zài tiānshàng fēi

         C                            Em             D
nǐ shuō nǐ yǒudiǎn nán zhuīxiǎng ràng wǒ zhī nán ér tuì
     Bm                          Em
lǐwù bù xū tiāo zuì guì zhǐyào xiāng xiè de luòyè
         A                     Am                                 
yíngzào làngmàn de yuēhuì bù hàipà gǎo zá yīqiè
         C          G          D
yǒngyǒu nǐ jiù yǒngyǒu quán shìjiè

       G      D         Em         Am
qīn'ài de ài shàng nǐ cóng nèitiān qǐ
 G      D         G                    
tiánmì de hěn qīngyì
       G       D      Em         A
qīn'ài de bié rènxìng nǐ de yǎnjīng
C        D       G
zài shuō wǒ yuànyì

       G        D     Em     Am
qīn'ài de ài shàng nǐ liàn'ài rìjì
 G        D           G
piāoxiāng shuǐ de huíyì
         G      D          Em       A
yī zhěng píng de mèngjìng quándōu yǒu nǐ
C       D     G
jiǎobàn zài yīqǐ

       G      D        Em    A
qīn'ài de bié rènxìng nǐ de yǎnjīng
C        D      G
zài shuō wǒ yuànyì

1 comment:

sweta singh said...

Each of the women associated with our agency is strictly professional when it comes to rendering her services to her clients.Call Girls in Surathere at our escort agency make sure that their talents are such that they will never fall short of giving the best of services to their clients. Check our other Services...
Call Girls in Surat
Call Girls in Surat
Call Girls in Udaipur
Call Girls in Udaipur
Call Girls in Udaipur
Call Girls in Udyog Vihar, Gurgaon
Call Girls in Udyog Vihar, Gurgaon