New Music Video!

Monday, February 26, 2018

Pinyin and Chords - Jay Chou - Love Confession Gàobái qìqiú 告白气球

Intro:
C, D, G, G
C, D, Em, Em

C, D, Em, C, Am, Am, G, D

E|---3--2---------|---------------------------------------|
B|---------3--0---|-----3------3-----0--------------------|
G|-0--------------|--0------2--------0--------------------|
D|----------------|---------0-----------------------------|
A|----------------|--3------------------------------------|
E|----------------|------------------3--------------------|

E|---3--2---------|---------------------------------------|
B|---------3---0--|-----3------0--1--0--------------------|
G|-0--------------|--0------2--------0--------------------|
D|----------------|---------0-----------------------------|
A|----------------|--3------------------------------------|
E|----------------|------------------3--------------------|

E|----------------|--------------|-------------------------|
B|----------------|---------0----|-------------------------|
G|-0-2--0-----0---|--0---2-----0-|--------0----------------|
D|---------4------|---------0----|--2--4-----0-------------|
A|----------------|--3-----------|-------------------------|
E|----------------|--------------|--0----------------------|

E|----------------|----------------------------------------|
B|----------------|-----0----------------------------------|
G|----------------|--0------2------------------------------|
D|--0-------------|---------0------------------------------|
A|-----3--2--0----|----------------------------------------|
E|--------------3-|--3-------------------------------------|

Strum Pattern
D   D   D   D U   
1 + 2 + 3 + 4 + 

G
Sāinà hépàn zuǒ'àn de kāfēi
Bm
wǒ shǒu yībēi pǐncháng nǐ dì měi
|Am     D |           G
liú xià chún yìn de zuǐ

G
huā diàn méiguī míngzì xiě cuò shuí
Bm
gàobái qìqiú fēngchuī dào duì jiē
Am        D            G
wéixiào zài tiānshàng fēi

        C                             Em            D
nǐ shuō nǐ yǒudiǎn nán zhuīxiǎng ràng wǒ zhī nán ér tuì
    Bm                          Em
lǐwù bù xū tiāo zuì guì zhǐyào xiāng xiè de luòyè
         A                     Am
yíngzào làngmàn de yuēhuì bù hàipà gǎo zá yīqiè
 |      C         G        |    D
yǒngyǒu nǐ jiù yǒngyǒu quán shìjiè

       G      D        Em      Am
qīn'ài de ài shàng nǐ cóng nèitiān qǐ
G       D      G       G
tiánmì de hěn qīngyì
       G       D      Em     A
qīn'ài de bié rènxìng nǐ de yǎnjīng
 C       D     G         G
zài shuō wǒ yuànyì

G, D,  Em, Bm, C, D, G, G  (X2)

E|---------------------------------------------------------|
B|--0-----3---------------------0--------------------------|
G|-----0-----0-----2------0--------------------------0-----|
D|-----------------0---------2------2----4--------------4--|
A|---------------------------------------2-----------------|
E|--3--------------2------0--------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|----------------------0----------------------------------|
G|--------------0---2---0----------------------------------|
D|--2-----4------------------------------------------------|
A|-----3-----3---------------------------------------------|
E|----------------------3----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|--0-----3---------------------0--------------------------|
G|-----0-----0-----2------0--------------------------0-----|
D|-----------------0---------2------2----4--------------4--|
A|---------------------------------------2-----------------|
E|--3--------------2------0--------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|--------------0---2---0----------------------------------|
D|--2-----4------------------------------------------------|
A|-----3-----3---------------------------------------------|
E|----------------------3----------------------------------|   

G
Sāinà hépàn zuǒ'àn de kāfēi
Bm-
wǒ shǒu yībēi pǐncháng nǐ dì měi
Am       D           G
liú xià chún yìn de zuǐ

G
huā diàn méiguī míngzì xiě cuò shuí
Bm
gàobái qìqiú fēngchuī dào duì jiē
Am       D            G
wéixiào zài tiānshàng fēi

         C                            Em             D
nǐ shuō nǐ yǒudiǎn nán zhuīxiǎng ràng wǒ zhī nán ér tuì
     Bm                          Em
lǐwù bù xū tiāo zuì guì zhǐyào xiāng xiè de luòyè
         A                     Am                                 
yíngzào làngmàn de yuēhuì bù hàipà gǎo zá yīqiè
         C          G          D
yǒngyǒu nǐ jiù yǒngyǒu quán shìjiè

       G      D         Em         Am
qīn'ài de ài shàng nǐ cóng nèitiān qǐ
 G      D         G                    
tiánmì de hěn qīngyì
       G       D      Em         A
qīn'ài de bié rènxìng nǐ de yǎnjīng
C        D       G
zài shuō wǒ yuànyì

       G        D     Em     Am
qīn'ài de ài shàng nǐ liàn'ài rìjì
 G        D           G
piāoxiāng shuǐ de huíyì
         G      D          Em       A
yī zhěng píng de mèngjìng quándōu yǒu nǐ
C       D     G
jiǎobàn zài yīqǐ

       G      D        Em    A
qīn'ài de bié rènxìng nǐ de yǎnjīng
C        D      G
zài shuō wǒ yuànyì